O společnosti

ADVICS Manufacturing Czech s.r.o.
Čížovská 456
397 01 Písek

 1. Odpovídající chování v rámci celé společnosti
  Jakožto členové společnosti ADVICS Co. Japonsko nejednáme v rozporu se zákony. Chováme se upřímně a dle zásad zdravého rozumu. Dodržujeme zásady slušného chování a etiky.
 2. Pokyny k chování při obchodních aktivitách
  1. Chování za účelem poctivého, průhledného a volného vývoje podnikání
   • Odmítáme nepoctivé podnikatelské aktivity. Vždy se snažíme o zachování poctivé podnikatelské konkurenceschopnosti a prodeje.
   • Nezneužíváme obchodních informací a při podnikání jednáme upřímně a poctivě.
   • Dodržujeme práva na intelektuální vlastnictví a dáváme si pozor, abychom nepoužívali majetek druhých bez povolení nebo neoprávněně. Rovněž se řídíme zákony při vyhledávání informací o konkurenci a nepoužíváme nepoctivých metod.
   • Při přijímání darů, poskytování a přijímání pohoštění a politickém dárcovství se řídíme zákony a chováme se dle obchodních zvyků.
  2. Chování za účelem vývoje podnikání s ohledem na bezpečnost a životní prostředí
   • Dbáme na bezpečnost ve všech procesech od vývoje konceptu po design, výrobu a prodej.
   • S ohledem na ochranu životního prostředí dodržujeme zákony a aktivně se na ní podílíme jakožto platní členové společnosti.
  3. Globální management
   Během aktivit spojených se zahraničním obchodem dodržujeme mezinárodní obchodní zákony, řídíme se zákony dané hostitelské země a uznáváme jejich hodnoty.
  4. Důstojné chování v souladu se všeobecně platnými společensky uznávanými normami a zdravým rozumem
   Nepodnikáme, neobchodujeme a nenavazujeme obchodní vztahy s organizacemi, které potenciálně představují riziko pro pořádek a bezpečnost občanské společnosti. Nespolupracujeme s firmami s nepoctivými a podezřelými požadavky.
 3. Environmentální polititka​​

Společnost se zavazuje s ohledem na účel organizace, na dopady na životní prostředí, na zainteresované strany, na kontext organizace včetně povahy, rozsahu a environmentálních dopadů činností společnosti, produktů a služeb:​

 1. Dodržovat platná ustanovení všech legislativních požadavků, tj. zákonů, vyhlášek, nařízení a rozhodnutí souvisejících s činností společnosti a ve vztahu k zainteresovaným stranám, a dále také norem napomáhajících a souvisejících s ochranou životního prostředí
 2. Legislativní předpisy týkající se ochrany životního prostředí rozpracovat do interní dokumentace s určením odpovědnosti zainteresovaných stran a dbát na jejich důsledné dodržování
 3. Při projektování budov a výrobních provozů použít technologie dosahující co nejnižších limitů s ohledem na životní prostředí
 4. Na základě pravidelného hodnocení úrovně znečišťování životního prostředí stanovovat vhodná opatření k trvalému snižování zátěže životního prostředí
 5. Snižovat materiálovou a energetickou náročnost provozovaných technologií a tím šetřit primární surovinové zdroje
 6. Při výběru dodavatelů materiálu, zboží a služeb hodnotit jejich způsobilost s ohledem k ochraně životního prostředí
 7. Důslednou prevencí předcházet haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí a zdraví
 8. Neustále zajišťovat vhodnými a dostupnými metodami snižování produkce odpadů a volit vhodný způsob jejich zpracování a likvidace
 9. Stanovovat cíle společnosti se záměrem zlepšit stav environmetálních podmínek, interních a externích záležitost
 10. Udržovat a zlepšovat systém environmentálního managementu s cílem zvýšit environmentální výkonnost společnosti
 11. Periodicky vzdělávat a školit všechny zaměstnance v oblasti požadavků na ochranu životního prostředí
 12. Provádět předmět činnosti společnosti s ohledem na své okolí, přírodu, sousedící města a obce, další výrobní společnosti, vody v okolí, půdu v souladu s právními a environmentálními požadavky