Základní informace o vnitřním oznamovacím systému

podle zákona číslo 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Společnost ADVICS MANUFACTURING CZECH s.r.o. (dále jen „Společnost“) tímto v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů uveřejňuje následující informace

Oznámení o protiprávním jednání

Oznámení o protiprávním jednání se týká oznámení, která obsahují informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, c) porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech blíže specifikovaných v § 2 odst. 1 písm. d) Zákona o ochraně oznamovatelů.

Společnost vylučuje oznámení od osob, které pro společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů.

Vědomě nepravdivé oznámení

Oznamovateli, který podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními.

Odvetná opatření jsou blíže specifikována v §4 odst. 1 Zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznamovatel se podáním vědomě nepravdivého oznámení dopustí přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Vnitřní oznamovací systém

Příslušná osoba přijímá oznámení

písemně – prostřednictvím e-mailové adresy
ústně – kontaktování příslušné osoby telefonicky

Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Příslušné osoby a kontaktní údaje

Pavla Běhavá, tel.: + 420 727 971 521

Jitka Kovačíková, tel.: +420 720 987 198

e-mail: adsmc-whistleblowing@proton.me

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje v rozsahu podle § 21 odst. 1 Zákona o ochraně oznamovatelů je povinna Společnost evidovat po dobu 5 let ode dne jejich přijetí, přičemž přístup k těmto informacím mají pouze příslušné osoby.

Příslušné osoby mohou osobní údaje sdělit na vyžádání podle zvláštních právních předpisů orgánům veřejné moci.

Pokud má příslušná osoba povinnost informaci o totožnosti oznamovatele poskytnout orgánům veřejné moci, souhlas oznamovatele se nevyžaduje, ten ale o tom musí být předem informován.

Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Vnější oznamovací systém

Protiprávní jednání lze dále oznámit Ministerstvu spravedlnosti prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému, a to jak písemně (e-mailem nebo elektronickým formulářem), ústně (telefonicky), tak na žádost osobně. Bližší informace a kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti:

https://oznamovatel.justice.cz

Bližší podrobnosti týkající se oznámení protiprávního jednání jsou uvedeny v zákoně o ochraně oznamovatelů a pro zaměstnance Společnosti dále ve vnitřním předpise.